ΓΣΠ ή να έχει τελειώσει επιτυχώς το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ(επίπεδο Ι).

 

 nikosΠαραθέτω αντί μηνύματος την περίληψη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο “Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών. Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”, από την οποία διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μαθησιακού μοντέλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΓΣΠ.

“Είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που διεξάγονται με τη μέθοδο της Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EξΑΕ) είναι: η πρόωρη εγκατάλειψη ενός μεγάλου ποσοστού των συμμετεχόντων και οι χαμηλές επιδόσεις τους.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφέρεται σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δεξιότητες. Στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι συνεχώς αυξανόμενη η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές τους ιδίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα ΓΣΠ, το οποίο θα διεξάγεται εξ αποστάσεως και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα προβλήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Μετά από προσεκτική και ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις δυσκολίες στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες σπουδαστές, τους παράγοντες για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση στα ΓΣΠ, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 

 • Θέληση για μάθηση: οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας θέληση για μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών να διατηρείται αυτή η θέληση για μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου μάθησης.

 • Μαθησιακή Πράξη: οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζοντας τη συνεργατική μάθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικές ομάδες με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές) την αυτομάθηση, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει κατάλληλων τεχνικών που επιλέγουν οι διδάσκοντες.

 • Ανατροφοδότηση: χάρη στην επίλυση των χωρικών προβλημάτων, τη διενέργεια των τεστ αξιολόγησης, των ερωτήσεων και των αποριών, έχουμε ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις επιτευχθείσες δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους με βάση τις διορθώσεις των παραδοθέντων ασκήσεων και των τεστ αξιολόγησης.

 • Αφομοίωση: το στάδιο αυτό λείπει από το σχεδιασμό των περισσοτέρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αναφέρονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αφομοιώνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που διδάσκονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Τεχνική υποστήριξη: η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται τόσο στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτές σε 24ωρη βάση. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη δραστική μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και χαμηλής επίδοσης των εκπαιδευομένων.


Η στήριξη του παραπάνω μοντέλου μάθησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα ΓΣΠ, όπως:

 • χωρικά προβλήματα που επιλύονται με την μέθοδο PBL, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου λογισμικού ΓΣΠ

 • διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα σε μορφή GML και χαρτογραφικών υπηρεσιών κατά OGC για την επίλυση των χωρικών προβλημάτων.

 • εφαρμογή της τεχνικής της εισήγησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεδιάσκεψης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται πλέον απομονωμένοι, όπως γίνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • δημιουργία βάσης γνώσης, με αποθήκευση των ομάδων συζήτησης (φόρουμ) σε σχεσιακή βάση. Αυτό βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τη λύση του προβλήματος μόνοι τους, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας, αφού επισκέπτονται αρκετές φορές την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

 • οργανωμένη τεχνική βοήθεια με χρήση λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης υπολογιστή. Εκτός από την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, όταν δυσκολεύεται σε ένα σημείο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη μαθησιακή του πορεία, τον βοηθά να απαλλαγεί από το άγχος και το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει, αφού αισθάνεται σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον βοηθήσει, παρόλο που πιθανόν να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

 • διαχείριση του άγχους και του φόβου των εκπαιδευομένων από εκπαιδευτή – σύμβουλο, με εφαρμογή τεχνικών συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.


Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε καταρχάς σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στα ΓΣΠ σε εισαγωγικό επίπεδο. Εν συνεχεία μετά από απαίτηση των εκπαιδευομένων αλλά και έρευνας στο διαδίκτυο που κατέδειξε την ανυπαρξία εκπαιδευτικού προγράμματος για προχωρημένες έννοιες στα ΓΣΠ, από το 2008 εφαρμόζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προχωρημένους. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στη συμβατική εκπαίδευση είναι 20% – 25%. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία της διατριβής αυτής είναι 22.95 %. Επί συνόλου 427 εκπαιδευομένων ο αριθμός των εκπαιδευομένων που δεν άρχισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εγκατέλειψαν πρόωρα ή παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις ήταν 98.

Επιπρόσθετα όσοι εκπαιδευόμενοι τελείωσαν επιτυχώς, έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σκέφτονται χωρικά και μπορούν να εγκλιματιστούν πολύ εύκολα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφορά στα ΓΣΠ, ανεξάρτητα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται.”
 

Νίκος Ανδρουλακάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

 

 

clockΤο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είναι χρονικής διάρκειας 16 εβδομάδων και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Σε εβδομαδιαία βάση ο σπουδαστής  διαθέτει 8-12 ώρες περίπου από τον ελεύθερο χρόνο του. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να εκτελέσει τα απαιτούμενα μίας εβδομάδας θα έχει την ευχέρεια να το κάνει αργότερα. Το μόνο που είναι δεσμευτικό, είναι η ενεργή του συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης (forums) και η εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη η οποία καθορίζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους στην εναρκτήρια συνάντηση. Η παρουσία των σπουδαστών στην εναρκτήρια συνάντηση θεωρείται απαραίτητη, αφού σε αυτήν διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, εξηγούνται οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξηγείται ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Moodle. Ο σπουδαστής σε εβδομαδιαία βάση διαβάζει τη θεωρία, εκτελεί τα εργαστήρια με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και απαντά σε ένα τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδει μία εργασία(θέμα) και δίνει τις τελικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προχωρημένο στα ΓΣΠ και διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS) είναι χρονικής διάρκειας 15 εβδομάδων και διεξάγονταιται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες με το εισαγωγικό.

Τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων φαίνονται στην επιλογή πρόγραμμα.  Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα γίνονται εναρκτήριες συναντήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές, αφού σε αυτές δίδονται κατευθύνσεις και επεξηγήσεις που είναι δύσκολο να γίνουν εξ αποστάσεως. Ενδιάμεσα γίνεται μία συμβουλευτική συνάντηση ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

 

payΤο κόστος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και για ένα εξάμηνο μετά το πέρας του προγράμματος και προετοιμασία για εξετάσεις των αντίστοιχων πιστοποιητικών της εταιρείας ACTA (Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ). Το κόστος εξέτασης για λήψη πιστοποιητικού δεν συμπεριλαμβάνεται όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

 

Α/Α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δίδακτρα

(Ευρώ)

Εξέταση ACTA

(Ευρώ)

1

Βασικές αρχές στα ΓΣΠ

450

180

2

Προχωρημένες έννοιες ΓΣΠ (επίπεδο ΙΙ)

450

Μη διαθέσιμο

3

Διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS)

500

Μη διαθέσιμο

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, μειώσαμε τις τιμές μας, χωρίς καμία περικοπή από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αντίθετα τα εκσυγχρονίσαμε, προσθέτοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Υπαρχει η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων σε δύο δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής  το ποσόν είναι 400 ευρώ. Σε όσους σπουδαστές δώσουν εξετάσεις για λήψη πιστοποιητικού της ACTA στις εγκαταστάσεις της Cyber Education παρέχεται έκπτωση 30 ευρώ.

Ο σπουδαστής μετά την αποδοχή της αίτησής του σε κάποια από τα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό με μία διαδικασία που θα του υποδειχθεί από τη γραμματεία και θα λάβει τους αντίστοιχους κωδικούς για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί στην εναρκτήρια συνάντηση η οποία διεξάγεται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης

 

Gis Education | Copyright © 2011. All Rights Reserved.