Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, απευθύνονται σε ενήλικους σπουδαστές ή επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους πάνω στην επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές μας, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών δημοσίων ή ιδιωτικών και τέλος στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Όλοι τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που δεν είναι άλλος από την έλλειψη χρόνου για να ασχοληθούν εντατικά με ένα μαθησιακό αντικείμενο. Με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με εφαρμογή ενός κατάλληλου μαθησιακού μοντέλου, τους δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουν σε εβδομαδιαία βάση και για ένα χρονικό διάστημα 15 – 20 εβδομάδων (ανάλογα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα), επιλέγοντας αυτοί τον χρόνο που θα διαθέσουν για τη μελέτη τους.

Το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ (Επίπεδο Ι) δεν απαιτεί πρότερες γνώσεις ή ασχολία με τα ΓΣΠ, παρά μόνο εξοικείωση με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο αλλά και ευχέρεια στην κατανόηση αγγλικών κειμένων σε επίπεδο First Certificate Cambridge.

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα προχωρημένο στα ΓΣΠ (επίπεδο ΙΙ) και διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS), απαιτείται είτε πρότερη εμπειρία και ενασχόληση με τα ΓΣΠ ή να έχει τελειώσει επιτυχώς το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ(επίπεδο Ι).

Gis Education | Copyright © 2011. All Rights Reserved.