ΠΡΟΣΟΧΗ

Την Τρίτη  9 Οκτωβρίου  2018 και ώρα 20:30, θα γίνει η εναρκτήρια συνάντηση του σεμιναρίου "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΣΠ" για την περίοδο

Οκτώβριος 2018 - Φεβρουάριος  2019

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Firefox και να υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Adobe  Flash Player

Για να μπείτε στην τηλεδιάσκεψη πατήστε ΕΔΩ

 

ΓΣΠ ή να έχει τελειώσει επιτυχώς το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ(επίπεδο Ι).

 

 nikosΠαραθέτω αντί μηνύματος την περίληψη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο “Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών. Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”, από την οποία διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μαθησιακού μοντέλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΓΣΠ.

“Είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που διεξάγονται με τη μέθοδο της Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EξΑΕ) είναι: η πρόωρη εγκατάλειψη ενός μεγάλου ποσοστού των συμμετεχόντων και οι χαμηλές επιδόσεις τους.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφέρεται σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δεξιότητες. Στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι συνεχώς αυξανόμενη η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές τους ιδίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα ΓΣΠ, το οποίο θα διεξάγεται εξ αποστάσεως και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα προβλήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Μετά από προσεκτική και ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις δυσκολίες στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες σπουδαστές, τους παράγοντες για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση στα ΓΣΠ, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 

 • Θέληση για μάθηση: οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας θέληση για μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών να διατηρείται αυτή η θέληση για μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου μάθησης.

 • Μαθησιακή Πράξη: οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζοντας τη συνεργατική μάθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικές ομάδες με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές) την αυτομάθηση, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει κατάλληλων τεχνικών που επιλέγουν οι διδάσκοντες.

 • Ανατροφοδότηση: χάρη στην επίλυση των χωρικών προβλημάτων, τη διενέργεια των τεστ αξιολόγησης, των ερωτήσεων και των αποριών, έχουμε ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις επιτευχθείσες δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους με βάση τις διορθώσεις των παραδοθέντων ασκήσεων και των τεστ αξιολόγησης.

 • Αφομοίωση: το στάδιο αυτό λείπει από το σχεδιασμό των περισσοτέρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αναφέρονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αφομοιώνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που διδάσκονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Τεχνική υποστήριξη: η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται τόσο στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτές σε 24ωρη βάση. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη δραστική μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και χαμηλής επίδοσης των εκπαιδευομένων.


Η στήριξη του παραπάνω μοντέλου μάθησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα ΓΣΠ, όπως:

 • χωρικά προβλήματα που επιλύονται με την μέθοδο PBL, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου λογισμικού ΓΣΠ

 • διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα σε μορφή GML και χαρτογραφικών υπηρεσιών κατά OGC για την επίλυση των χωρικών προβλημάτων.

 • εφαρμογή της τεχνικής της εισήγησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεδιάσκεψης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται πλέον απομονωμένοι, όπως γίνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • δημιουργία βάσης γνώσης, με αποθήκευση των ομάδων συζήτησης (φόρουμ) σε σχεσιακή βάση. Αυτό βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τη λύση του προβλήματος μόνοι τους, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας, αφού επισκέπτονται αρκετές φορές την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

 • οργανωμένη τεχνική βοήθεια με χρήση λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης υπολογιστή. Εκτός από την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, όταν δυσκολεύεται σε ένα σημείο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη μαθησιακή του πορεία, τον βοηθά να απαλλαγεί από το άγχος και το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει, αφού αισθάνεται σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον βοηθήσει, παρόλο που πιθανόν να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

 • διαχείριση του άγχους και του φόβου των εκπαιδευομένων από εκπαιδευτή – σύμβουλο, με εφαρμογή τεχνικών συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.


Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε καταρχάς σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στα ΓΣΠ σε εισαγωγικό επίπεδο. Εν συνεχεία μετά από απαίτηση των εκπαιδευομένων αλλά και έρευνας στο διαδίκτυο που κατέδειξε την ανυπαρξία εκπαιδευτικού προγράμματος για προχωρημένες έννοιες στα ΓΣΠ, από το 2008 εφαρμόζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προχωρημένους. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στη συμβατική εκπαίδευση είναι 20% – 25%. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία της διατριβής αυτής είναι 22.95 %. Επί συνόλου 427 εκπαιδευομένων ο αριθμός των εκπαιδευομένων που δεν άρχισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εγκατέλειψαν πρόωρα ή παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις ήταν 98.

Επιπρόσθετα όσοι εκπαιδευόμενοι τελείωσαν επιτυχώς, έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σκέφτονται χωρικά και μπορούν να εγκλιματιστούν πολύ εύκολα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφορά στα ΓΣΠ, ανεξάρτητα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται.”
 

Νίκος Ανδρουλακάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

 

 

clockΤο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είναι χρονικής διάρκειας 16 εβδομάδων και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Σε εβδομαδιαία βάση ο σπουδαστής  διαθέτει 8-12 ώρες περίπου από τον ελεύθερο χρόνο του. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να εκτελέσει τα απαιτούμενα μίας εβδομάδας θα έχει την ευχέρεια να το κάνει αργότερα. Το μόνο που είναι δεσμευτικό, είναι η ενεργή του συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης (forums) και η εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη η οποία καθορίζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους στην εναρκτήρια συνάντηση. Η παρουσία των σπουδαστών στην εναρκτήρια συνάντηση θεωρείται απαραίτητη, αφού σε αυτήν διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, εξηγούνται οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξηγείται ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Moodle. Ο σπουδαστής σε εβδομαδιαία βάση διαβάζει τη θεωρία, εκτελεί τα εργαστήρια με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και απαντά σε ένα τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδει μία εργασία(θέμα) και δίνει τις τελικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προχωρημένο στα ΓΣΠ και διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS) είναι χρονικής διάρκειας 15 εβδομάδων και διεξάγονταιται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες με το εισαγωγικό.

Τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων φαίνονται στην επιλογή πρόγραμμα.  Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα γίνονται εναρκτήριες συναντήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές, αφού σε αυτές δίδονται κατευθύνσεις και επεξηγήσεις που είναι δύσκολο να γίνουν εξ αποστάσεως. Ενδιάμεσα γίνεται μία συμβουλευτική συνάντηση ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

 

payΤο κόστος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και για ένα εξάμηνο μετά το πέρας του προγράμματος και προετοιμασία για εξετάσεις των αντίστοιχων πιστοποιητικών της εταιρείας ACTA (Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ). Το κόστος εξέτασης για λήψη πιστοποιητικού δεν συμπεριλαμβάνεται όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

 

Α/Α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δίδακτρα

(Ευρώ)

Εξέταση ACTA

(Ευρώ)

1

Βασικές αρχές στα ΓΣΠ

500

180

2

Προχωρημένες έννοιες ΓΣΠ (επίπεδο ΙΙ)

500

180

3

Διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS)

500

Μη διαθέσιμο

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, μειώσαμε τις τιμές μας, χωρίς καμία περικοπή από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αντίθετα τα εκσυγχρονίσαμε, προσθέτοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Υπαρχει η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων σε δύο δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής παρέχεται έκπτωση 10%. Σε όσους σπουδαστές δώσουν εξετάσεις για λήψη πιστοποιητικού της ACTA στις εγκαταστάσεις της Cyber Education παρέχεται έκπτωση 50 ευρώ.

Ο σπουδαστής μετά την αποδοχή της αίτησής του σε κάποια από τα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό με μία διαδικασία που θα του υποδειχθεί από τη γραμματεία και θα λάβει τους αντίστοιχους κωδικούς για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί στην εναρκτήρια συνάντηση. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου σπουδαστή στην εναρκτήρια συνάντηση λόγω σοβαρού κωλύματος   το υλικό θα σταλεί με αντικαταβολή, με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Το κόστος βαρύνει τον εκπαιδευόμενο.

 

 

pen signΕπιθυμώ να εγγραφώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα " ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ", που διοργανώνεται με την μέθοδο της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από την Cyber Education και παράλληλα αποδέχομαι όλους τους Όρους που αναφέρονται πιό κάτω :

1. Η χρήση του προσωπικού μου κωδικού (login, password) είναι αυστηρώς προσωπική και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η μεταβίβασή του σε τρίτο άτομο, ούτε η χρησιμοποιησή του από άτομο άσχετο με τον εγγραφόμενο στο σεμινάριο. Όλες οι προσβάσεις των χρηστών παρακολουθούνται συνεχώς (log files) για λόγους ασφαλείας, και αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, ο χρήστης ξεγράφεται αυτομάτως από το σύστημα και αποβάλλεται από την συνέχεια του σεμιναρίου.

2. Η χρήση του Κωδικού Εγγραφής του Μαθήματος (Key) είναι αυστηρώς προσωπική για τον κάθε χρήστη και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ του σε τρίτο άτομο μη εγεγγραμένο. Οποιαδήποτε είσοδος ατόμου που δεν έχει εγγραφεί, στο μάθημα χρησιμοποιώντας το κλειδί, αυτομάτως σημαίνει ότι ο κωδικός εγγραφής υποκλάπηκε ή φανερώθηκε από χρήστη, οπότε και ο κωδικός Εγγραφής θα αλλάξει αμέσως, και οι παράνομοι χρήστες θα αποβληθούν από την συνέχεια της διαδικασίας.

3. Από την στιγμή της πληρωμής, τα χρήματα ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, εκτός της περίπτωσης πλήρους αναβολής των μαθημάτων, με ευθύνη των διοργανωτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οποιοσδήποτε σπουδαστής, που δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λόγω ΣΟΒΑΡΟΥ κωλύματος ενώ έχει πληρώσει, δύναται μέσω επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του προγράμματος να μεταφερθεί σε επόμενη περίοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Διαδικασία Εγγραφών


1. Συμπληρώνετε την on-line αίτηση που θα βρείτε στο link πιο κάτω

2. Αφού λάβουμε την αίτησή σας, η επιστημονική επιτροπή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα αναλύσει την αίτησή σας και θα αποφασίσει για την επιλογή σας με στόχο την πλέον ομοιόμορφη κατάταξη γνώσεων και εμπειρίας των εκπαιδευομένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της μαθησιακής ομάδας.

3. Αφού επιλεγούν οι εκπαιδευόμενοι, θα ειδοποιηθείτε με email για την επιλογή σας (είτε αρνητική είτε θετική) και θα σας δωθούν νέες πληροφορίες για την πληρωμή των διδάκτρων μέσω Λογαριασμού Τραπέζης

4. Αφού πιστοποιηθεί η πληρωμή σας, καλείσθε για την εναρκτήρια συνάντηση και δημιουργείται  ο λογαριασμός σας στο Λογισμικό της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

 

Για εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

ελειώσει επιτυχώς το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ(επίπεδο Ι).

 

 nikosΠαραθέτω αντί μηνύματος την περίληψη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο “Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών. Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”, από την οποία διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μαθησιακού μοντέλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΓΣΠ.

“Είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που διεξάγονται με τη μέθοδο της Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EξΑΕ) είναι: η πρόωρη εγκατάλειψη ενός μεγάλου ποσοστού των συμμετεχόντων και οι χαμηλές επιδόσεις τους.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφέρεται σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δεξιότητες. Στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι συνεχώς αυξανόμενη η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές τους ιδίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα ΓΣΠ, το οποίο θα διεξάγεται εξ αποστάσεως και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα προβλήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Μετά από προσεκτική και ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις δυσκολίες στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες σπουδαστές, τους παράγοντες για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση στα ΓΣΠ, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 

 • Θέληση για μάθηση: οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας θέληση για μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών να διατηρείται αυτή η θέληση για μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου μάθησης.

 • Μαθησιακή Πράξη: οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζοντας τη συνεργατική μάθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικές ομάδες με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές) την αυτομάθηση, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει κατάλληλων τεχνικών που επιλέγουν οι διδάσκοντες.

 • Ανατροφοδότηση: χάρη στην επίλυση των χωρικών προβλημάτων, τη διενέργεια των τεστ αξιολόγησης, των ερωτήσεων και των αποριών, έχουμε ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις επιτευχθείσες δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους με βάση τις διορθώσεις των παραδοθέντων ασκήσεων και των τεστ αξιολόγησης.

 • Αφομοίωση: το στάδιο αυτό λείπει από το σχεδιασμό των περισσοτέρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αναφέρονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αφομοιώνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που διδάσκονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Τεχνική υποστήριξη: η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται τόσο στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτές σε 24ωρη βάση. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη δραστική μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και χαμηλής επίδοσης των εκπαιδευομένων.


Η στήριξη του παραπάνω μοντέλου μάθησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα ΓΣΠ, όπως:

 • χωρικά προβλήματα που επιλύονται με την μέθοδο PBL, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου λογισμικού ΓΣΠ

 • διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα σε μορφή GML και χαρτογραφικών υπηρεσιών κατά OGC για την επίλυση των χωρικών προβλημάτων.

 • εφαρμογή της τεχνικής της εισήγησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεδιάσκεψης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται πλέον απομονωμένοι, όπως γίνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • δημιουργία βάσης γνώσης, με αποθήκευση των ομάδων συζήτησης (φόρουμ) σε σχεσιακή βάση. Αυτό βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τη λύση του προβλήματος μόνοι τους, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας, αφού επισκέπτονται αρκετές φορές την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

 • οργανωμένη τεχνική βοήθεια με χρήση λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης υπολογιστή. Εκτός από την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, όταν δυσκολεύεται σε ένα σημείο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη μαθησιακή του πορεία, τον βοηθά να απαλλαγεί από το άγχος και το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει, αφού αισθάνεται σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον βοηθήσει, παρόλο που πιθανόν να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

 • διαχείριση του άγχους και του φόβου των εκπαιδευομένων από εκπαιδευτή – σύμβουλο, με εφαρμογή τεχνικών συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.


Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε καταρχάς σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στα ΓΣΠ σε εισαγωγικό επίπεδο. Εν συνεχεία μετά από απαίτηση των εκπαιδευομένων αλλά και έρευνας στο διαδίκτυο που κατέδειξε την ανυπαρξία εκπαιδευτικού προγράμματος για προχωρημένες έννοιες στα ΓΣΠ, από το 2008 εφαρμόζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προχωρημένους. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στη συμβατική εκπαίδευση είναι 20% – 25%. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία της διατριβής αυτής είναι 22.95 %. Επί συνόλου 427 εκπαιδευομένων ο αριθμός των εκπαιδευομένων που δεν άρχισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εγκατέλειψαν πρόωρα ή παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις ήταν 98.

Επιπρόσθετα όσοι εκπαιδευόμενοι τελείωσαν επιτυχώς, έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σκέφτονται χωρικά και μπορούν να εγκλιματιστούν πολύ εύκολα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφορά στα ΓΣΠ, ανεξάρτητα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται.”
 

Νίκος Ανδρουλακάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

 

 

clockΤο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είναι χρονικής διάρκειας 16 εβδομάδων και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Σε εβδομαδιαία βάση ο σπουδαστής  διαθέτει 8-12 ώρες περίπου από τον ελεύθερο χρόνο του. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να εκτελέσει τα απαιτούμενα μίας εβδομάδας θα έχει την ευχέρεια να το κάνει αργότερα. Το μόνο που είναι δεσμευτικό, είναι η ενεργή του συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης (forums) και η εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη η οποία καθορίζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους στην εναρκτήρια συνάντηση. Η παρουσία των σπουδαστών στην εναρκτήρια συνάντηση θεωρείται απαραίτητη, αφού σε αυτήν διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, εξηγούνται οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξηγείται ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Moodle. Ο σπουδαστής σε εβδομαδιαία βάση διαβάζει τη θεωρία, εκτελεί τα εργαστήρια με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και απαντά σε ένα τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδει μία εργασία(θέμα) και δίνει τις τελικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προχωρημένο στα ΓΣΠ και διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS) είναι χρονικής διάρκειας 15 εβδομάδων και διεξάγονταιται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες με το εισαγωγικό.

Τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων φαίνονται στην επιλογή πρόγραμμα.  Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα γίνονται εναρκτήριες συναντήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές, αφού σε αυτές δίδονται κατευθύνσεις και επεξηγήσεις που είναι δύσκολο να γίνουν εξ αποστάσεως. Ενδιάμεσα γίνεται μία συμβουλευτική συνάντηση ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

 

payΤο κόστος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και για ένα εξάμηνο μετά το πέρας του προγράμματος και προετοιμασία για εξετάσεις των αντίστοιχων πιστοποιητικών της εταιρείας ACTA (Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ). Το κόστος εξέτασης για λήψη πιστοποιητικού δεν συμπεριλαμβάνεται όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

 

Α/Α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δίδακτρα

(Ευρώ)

Εξέταση ACTA

(Ευρώ)

1

Βασικές αρχές στα ΓΣΠ

500

180

2

Προχωρημένες έννοιες ΓΣΠ (επίπεδο ΙΙ)

500

180

3

Διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS)

500

Μη διαθέσιμο

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, μειώσαμε τις τιμές μας, χωρίς καμία περικοπή από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αντίθετα τα εκσυγχρονίσαμε, προσθέτοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Υπαρχει η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων σε δύο δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής παρέχεται έκπτωση 10%. Σε όσους σπουδαστές δώσουν εξετάσεις για λήψη πιστοποιητικού της ACTA στις εγκαταστάσεις της Cyber Education παρέχεται έκπτωση 50 ευρώ.

Ο σπουδαστής μετά την αποδοχή της αίτησής του σε κάποια από τα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό με μία διαδικασία που θα του υποδειχθεί από τη γραμματεία και θα λάβει τους αντίστοιχους κωδικούς για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί στην εναρκτήρια συνάντηση. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου σπουδαστή στην εναρκτήρια συνάντηση λόγω σοβαρού κωλύματος   το υλικό θα σταλεί με αντικαταβολή, με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Το κόστος βαρύνει τον εκπαιδευόμενο.

 

 

pen signΕπιθυμώ να εγγραφώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα " ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ", που διοργανώνεται με την μέθοδο της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από την Cyber Education και παράλληλα αποδέχομαι όλους τους Όρους που αναφέρονται πιό κάτω :

1. Η χρήση του προσωπικού μου κωδικού (login, password) είναι αυστηρώς προσωπική και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η μεταβίβασή του σε τρίτο άτομο, ούτε η χρησιμοποιησή του από άτομο άσχετο με τον εγγραφόμενο στο σεμινάριο. Όλες οι προσβάσεις των χρηστών παρακολουθούνται συνεχώς (log files) για λόγους ασφαλείας, και αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, ο χρήστης ξεγράφεται αυτομάτως από το σύστημα και αποβάλλεται από την συνέχεια του σεμιναρίου.

2. Η χρήση του Κωδικού Εγγραφής του Μαθήματος (Key) είναι αυστηρώς προσωπική για τον κάθε χρήστη και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ του σε τρίτο άτομο μη εγεγγραμένο. Οποιαδήποτε είσοδος ατόμου που δεν έχει εγγραφεί, στο μάθημα χρησιμοποιώντας το κλειδί, αυτομάτως σημαίνει ότι ο κωδικός εγγραφής υποκλάπηκε ή φανερώθηκε από χρήστη, οπότε και ο κωδικός Εγγραφής θα αλλάξει αμέσως, και οι παράνομοι χρήστες θα αποβληθούν από την συνέχεια της διαδικασίας.

3. Από την στιγμή της πληρωμής, τα χρήματα ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, εκτός της περίπτωσης πλήρους αναβολής των μαθημάτων, με ευθύνη των διοργανωτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οποιοσδήποτε σπουδαστής, που δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λόγω ΣΟΒΑΡΟΥ κωλύματος ενώ έχει πληρώσει, δύναται μέσω επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του προγράμματος να μεταφερθεί σε επόμενη περίοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Διαδικασία Εγγραφών


1. Συμπληρώνετε την on-line αίτηση που θα βρείτε στο link πιο κάτω

2. Αφού λάβουμε την αίτησή σας, η επιστημονική επιτροπή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα αναλύσει την αίτησή σας και θα αποφασίσει για την επιλογή σας με στόχο την πλέον ομοιόμορφη κατάταξη γνώσεων και εμπειρίας των εκπαιδευομένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της μαθησιακής ομάδας.

3. Αφού επιλεγούν οι εκπαιδευόμενοι, θα ειδοποιηθείτε με email για την επιλογή σας (είτε αρνητική είτε θετική) και θα σας δωθούν νέες πληροφορίες για την πληρωμή των διδάκτρων μέσω Λογαριασμού Τραπέζης

4. Αφού πιστοποιηθεί η πληρωμή σας, καλείσθε για την εναρκτήρια συνάντηση και δημιουργείται  ο λογαριασμός σας στο Λογισμικό της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

 

Για εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

 

programmaΤο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιγράφεται εν συντομία παρακάτω:

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή στα ΓΣΠ

Διαλέξεις για το τί είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Εργασίες- ασκήσεις: Παρουσίαση Βασικών Εργαλείων & Εμφάνιση Περιγραφικών Χαρακτηριστικών

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Αναπαράσταση Χωρικής Πληροφορίας

Διαλέξεις Αναπαράστασης Χωρικής Πληροφορίας

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του NCGIA

Εργασίες- ασκήσεις: Άσκηση Εμφάνισης και εξοικείωσης διανυσματικών και ψηφιδωτών δομών (raster – vector), Διαχείριση και Αναζήτηση Δεδομένων, Ορισμός Συστήματος Αναφοράς

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή Δεδομένων

Διαλέξεις Εισαγωγής Δεδομένων

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Colorado

Εργασίες- ασκήσεις: Γεωαναφορά Ψηφιδωτού, Εισαγωγή Δεδομένων από GPS, Δημιουργία Γεωγραφικών δεδομένων με Γεωμετρικές Κατασκευές (COGO)

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή Δεδομένων (συνέχεια...)

Διαλέξεις Εισαγωγής Δεδομένων (συνέχεια)

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Colorado

Εργασίες- ασκήσεις: Διόρθωση – Συμπλήρωση με Ψηφιοποίηση, Σύνοψη Δεδομένων, Συνδυασμός Πινάκων (Βασικές Έννοιες, Join – Relate), Ψηφιοποίηση από Οθόνη (Heads up Digitize)

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή Δεδομένων (συνέχεια...)

Διαλέξεις Εισαγωγής Δεδομένων (συνέχεια)

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου British Columbia

Εργασίες- ασκήσεις: Ημιαυτόματη Μετατροπή ενός Ψηφιδωτού Αρχείου σε Διάνυσμα (Raster to Vector)

Διαλέξεις διαλειτουργικότητας δεδομένων

Ασκήσεις: Μετατροπές δεδομένων από CAD σε ArcGIS και το αντίστροφο, από Google KML σε ArcGIS, χρήση υπηρεσιών WMS, WFS με παραδείγματα του Κτηματολογίου κλπ

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Προβολικά Συστήματα

Διαλέξεις για τα Προβολικά Συστήματα

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Colorado, και British Columbia

Εργασίες- ασκήσεις : Αλλαγή και Καθορισμός Προβολικού Συστήματος Σχηματικού Αρχείου, Προβολή από WGS84 σε ΕΓΣΑ '87, Προβολή από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ '87, Εργασία Σχετική με Ορθοφωτοχάρτες Υπ. Γεωργίας

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων και ΓΣΠ

Διάλεξη για τα Δομές των αρχείων που υποστηρίζει ένα ΓΣΠ

Διαλέξεις σχετικά με τις Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων

Εργασίες- ασκήσεις : Δημιουργία Γεωβάσης,

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γεωβάσεις

Διάλεξη για τις Γεωβάσεις

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία Γεωβάσης, Δόμηση Τοπολογίας, Δημιουργία Μεταδεδομένων (Metadata) σύμφωνα με τη κοινoτική οδηγία Inspire και του νόμου 3882/2010 περί γεωχωρικών πληροφοριών, έλεγχος ορθότητας μεταδεδομένων

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Inspire

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων

Διάλεξη για τη διαχείριση των Γεωγραφικών Δεδομένων

Εργασίες- ασκήσεις: Διαχείριση Δεδομένων, Διαχείριση Θεματικών Επιπέδων, Διαχείριση Οντοτήτων (επιλογή με βάση τη θέση και με βάση κάποια ιδιότητα, χωρική σύνδεση), Προαναλυτικές Διαδικασίες (Απλοποίηση – Dissolve)

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Μεθοδολογία Επίλυσης Χωρικού Προβλήματος

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση (συνέχεια...)

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Ανάλυση με τη χρήση μοντέλων διαδικασιών (Model Builder)

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση (συνέχεια...)

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Άσκηση Διάνοιξης Νέας Οδού (υπολογισμός αποζημιώσεων)

13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση (συνέχεια...)

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Εργασία Εύρεσης Κοντινότερης Απόστασης (nearest)

14η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Παραγωγή

Διαλέξεις για Χαρτογραφία και ΓΣΠ

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του NCGIA

Εργασίες- ασκήσεις: Διαμόρφωση και Εκτύπωση Χάρτη

15η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Παραγωγή συνέχεια...

Διαλέξεις για Χαρτογραφία και ΓΣΠ

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του NCGIA

Πρόγραμμα Μετατροπής Χρωματικού Προτύπου

Εργασίες- ασκήσεις: Διαχείριση και Δημιουργία Συμβόλων (δημιουργία βιβλιοθήκης και ονοματολογίας)

16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Παραγωγή συνέχεια...

Διαλέξεις για Χαρτογραφική Απεικόνιση

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του NCGIA

Εργασίες- ασκήσεις: Απεικόνιση ομοίων οντοτήτων, με Διακριτές Τιμές, με Συνεχείς Τιμές και Γραφήματα

 

 

ελειώσει επιτυχώς το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ(επίπεδο Ι).

 

 nikosΠαραθέτω αντί μηνύματος την περίληψη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο “Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών. Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”, από την οποία διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μαθησιακού μοντέλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΓΣΠ.

“Είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που διεξάγονται με τη μέθοδο της Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EξΑΕ) είναι: η πρόωρη εγκατάλειψη ενός μεγάλου ποσοστού των συμμετεχόντων και οι χαμηλές επιδόσεις τους.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφέρεται σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δεξιότητες. Στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι συνεχώς αυξανόμενη η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές τους ιδίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα ΓΣΠ, το οποίο θα διεξάγεται εξ αποστάσεως και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα προβλήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Μετά από προσεκτική και ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις δυσκολίες στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες σπουδαστές, τους παράγοντες για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση στα ΓΣΠ, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 

 • Θέληση για μάθηση: οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας θέληση για μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών να διατηρείται αυτή η θέληση για μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου μάθησης.

 • Μαθησιακή Πράξη: οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζοντας τη συνεργατική μάθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικές ομάδες με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές) την αυτομάθηση, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει κατάλληλων τεχνικών που επιλέγουν οι διδάσκοντες.

 • Ανατροφοδότηση: χάρη στην επίλυση των χωρικών προβλημάτων, τη διενέργεια των τεστ αξιολόγησης, των ερωτήσεων και των αποριών, έχουμε ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις επιτευχθείσες δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους με βάση τις διορθώσεις των παραδοθέντων ασκήσεων και των τεστ αξιολόγησης.

 • Αφομοίωση: το στάδιο αυτό λείπει από το σχεδιασμό των περισσοτέρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αναφέρονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αφομοιώνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που διδάσκονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Τεχνική υποστήριξη: η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται τόσο στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτές σε 24ωρη βάση. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη δραστική μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και χαμηλής επίδοσης των εκπαιδευομένων.


Η στήριξη του παραπάνω μοντέλου μάθησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα ΓΣΠ, όπως:

 • χωρικά προβλήματα που επιλύονται με την μέθοδο PBL, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου λογισμικού ΓΣΠ

 • διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα σε μορφή GML και χαρτογραφικών υπηρεσιών κατά OGC για την επίλυση των χωρικών προβλημάτων.

 • εφαρμογή της τεχνικής της εισήγησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεδιάσκεψης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται πλέον απομονωμένοι, όπως γίνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • δημιουργία βάσης γνώσης, με αποθήκευση των ομάδων συζήτησης (φόρουμ) σε σχεσιακή βάση. Αυτό βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τη λύση του προβλήματος μόνοι τους, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας, αφού επισκέπτονται αρκετές φορές την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

 • οργανωμένη τεχνική βοήθεια με χρήση λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης υπολογιστή. Εκτός από την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, όταν δυσκολεύεται σε ένα σημείο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη μαθησιακή του πορεία, τον βοηθά να απαλλαγεί από το άγχος και το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει, αφού αισθάνεται σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον βοηθήσει, παρόλο που πιθανόν να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

 • διαχείριση του άγχους και του φόβου των εκπαιδευομένων από εκπαιδευτή – σύμβουλο, με εφαρμογή τεχνικών συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.


Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε καταρχάς σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στα ΓΣΠ σε εισαγωγικό επίπεδο. Εν συνεχεία μετά από απαίτηση των εκπαιδευομένων αλλά και έρευνας στο διαδίκτυο που κατέδειξε την ανυπαρξία εκπαιδευτικού προγράμματος για προχωρημένες έννοιες στα ΓΣΠ, από το 2008 εφαρμόζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προχωρημένους. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στη συμβατική εκπαίδευση είναι 20% – 25%. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία της διατριβής αυτής είναι 22.95 %. Επί συνόλου 427 εκπαιδευομένων ο αριθμός των εκπαιδευομένων που δεν άρχισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εγκατέλειψαν πρόωρα ή παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις ήταν 98.

Επιπρόσθετα όσοι εκπαιδευόμενοι τελείωσαν επιτυχώς, έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σκέφτονται χωρικά και μπορούν να εγκλιματιστούν πολύ εύκολα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφορά στα ΓΣΠ, ανεξάρτητα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται.”
 

Νίκος Ανδρουλακάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

 

 

clockΤο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είναι χρονικής διάρκειας 16 εβδομάδων και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Σε εβδομαδιαία βάση ο σπουδαστής  διαθέτει 8-12 ώρες περίπου από τον ελεύθερο χρόνο του. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να εκτελέσει τα απαιτούμενα μίας εβδομάδας θα έχει την ευχέρεια να το κάνει αργότερα. Το μόνο που είναι δεσμευτικό, είναι η ενεργή του συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης (forums) και η εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη η οποία καθορίζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους στην εναρκτήρια συνάντηση. Η παρουσία των σπουδαστών στην εναρκτήρια συνάντηση θεωρείται απαραίτητη, αφού σε αυτήν διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, εξηγούνται οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξηγείται ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Moodle. Ο σπουδαστής σε εβδομαδιαία βάση διαβάζει τη θεωρία, εκτελεί τα εργαστήρια με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και απαντά σε ένα τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδει μία εργασία(θέμα) και δίνει τις τελικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προχωρημένο στα ΓΣΠ και διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS) είναι χρονικής διάρκειας 15 εβδομάδων και διεξάγονταιται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες με το εισαγωγικό.

Τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων φαίνονται στην επιλογή πρόγραμμα.  Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα γίνονται εναρκτήριες συναντήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές, αφού σε αυτές δίδονται κατευθύνσεις και επεξηγήσεις που είναι δύσκολο να γίνουν εξ αποστάσεως. Ενδιάμεσα γίνεται μία συμβουλευτική συνάντηση ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

 

payΤο κόστος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και για ένα εξάμηνο μετά το πέρας του προγράμματος και προετοιμασία για εξετάσεις των αντίστοιχων πιστοποιητικών της εταιρείας ACTA (Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ). Το κόστος εξέτασης για λήψη πιστοποιητικού δεν συμπεριλαμβάνεται όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

 

Α/Α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δίδακτρα

(Ευρώ)

Εξέταση ACTA

(Ευρώ)

1

Βασικές αρχές στα ΓΣΠ

500

180

2

Προχωρημένες έννοιες ΓΣΠ (επίπεδο ΙΙ)

500

180

3

Διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS)

500

Μη διαθέσιμο

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, μειώσαμε τις τιμές μας, χωρίς καμία περικοπή από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αντίθετα τα εκσυγχρονίσαμε, προσθέτοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Υπαρχει η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων σε δύο δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής παρέχεται έκπτωση 10%. Σε όσους σπουδαστές δώσουν εξετάσεις για λήψη πιστοποιητικού της ACTA στις εγκαταστάσεις της Cyber Education παρέχεται έκπτωση 50 ευρώ.

Ο σπουδαστής μετά την αποδοχή της αίτησής του σε κάποια από τα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό με μία διαδικασία που θα του υποδειχθεί από τη γραμματεία και θα λάβει τους αντίστοιχους κωδικούς για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί στην εναρκτήρια συνάντηση. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου σπουδαστή στην εναρκτήρια συνάντηση λόγω σοβαρού κωλύματος   το υλικό θα σταλεί με αντικαταβολή, με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Το κόστος βαρύνει τον εκπαιδευόμενο.

 

 

pen signΕπιθυμώ να εγγραφώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα " ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ", που διοργανώνεται με την μέθοδο της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από την Cyber Education και παράλληλα αποδέχομαι όλους τους Όρους που αναφέρονται πιό κάτω :

1. Η χρήση του προσωπικού μου κωδικού (login, password) είναι αυστηρώς προσωπική και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η μεταβίβασή του σε τρίτο άτομο, ούτε η χρησιμοποιησή του από άτομο άσχετο με τον εγγραφόμενο στο σεμινάριο. Όλες οι προσβάσεις των χρηστών παρακολουθούνται συνεχώς (log files) για λόγους ασφαλείας, και αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, ο χρήστης ξεγράφεται αυτομάτως από το σύστημα και αποβάλλεται από την συνέχεια του σεμιναρίου.

2. Η χρήση του Κωδικού Εγγραφής του Μαθήματος (Key) είναι αυστηρώς προσωπική για τον κάθε χρήστη και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ του σε τρίτο άτομο μη εγεγγραμένο. Οποιαδήποτε είσοδος ατόμου που δεν έχει εγγραφεί, στο μάθημα χρησιμοποιώντας το κλειδί, αυτομάτως σημαίνει ότι ο κωδικός εγγραφής υποκλάπηκε ή φανερώθηκε από χρήστη, οπότε και ο κωδικός Εγγραφής θα αλλάξει αμέσως, και οι παράνομοι χρήστες θα αποβληθούν από την συνέχεια της διαδικασίας.

3. Από την στιγμή της πληρωμής, τα χρήματα ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, εκτός της περίπτωσης πλήρους αναβολής των μαθημάτων, με ευθύνη των διοργανωτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οποιοσδήποτε σπουδαστής, που δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λόγω ΣΟΒΑΡΟΥ κωλύματος ενώ έχει πληρώσει, δύναται μέσω επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του προγράμματος να μεταφερθεί σε επόμενη περίοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Διαδικασία Εγγραφών


1. Συμπληρώνετε την on-line αίτηση που θα βρείτε στο link πιο κάτω

2. Αφού λάβουμε την αίτησή σας, η επιστημονική επιτροπή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα αναλύσει την αίτησή σας και θα αποφασίσει για την επιλογή σας με στόχο την πλέον ομοιόμορφη κατάταξη γνώσεων και εμπειρίας των εκπαιδευομένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της μαθησιακής ομάδας.

3. Αφού επιλεγούν οι εκπαιδευόμενοι, θα ειδοποιηθείτε με email για την επιλογή σας (είτε αρνητική είτε θετική) και θα σας δωθούν νέες πληροφορίες για την πληρωμή των διδάκτρων μέσω Λογαριασμού Τραπέζης

4. Αφού πιστοποιηθεί η πληρωμή σας, καλείσθε για την εναρκτήρια συνάντηση και δημιουργείται  ο λογαριασμός σας στο Λογισμικό της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

 

Για εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

 

programmaΤο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιγράφεται εν συντομία παρακάτω:

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή στα ΓΣΠ

Διαλέξεις για το τί είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Εργασίες- ασκήσεις: Παρουσίαση Βασικών Εργαλείων & Εμφάνιση Περιγραφικών Χαρακτηριστικών

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Αναπαράσταση Χωρικής Πληροφορίας

Διαλέξεις Αναπαράστασης Χωρικής Πληροφορίας

Παραπομπές σε διάφορους δικτυακούς τόπους

Εργασίες- ασκήσεις: Άσκηση Εμφάνισης και εξοικείωσης διανυσματικών και ψηφιδωτών δομών (raster – vector), Διαχείριση και Αναζήτηση Δεδομένων, Ορισμός Συστήματος Αναφοράς

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή Δεδομένων

Διαλέξεις Εισαγωγής Δεδομένων

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Colorado

Εργασίες- ασκήσεις: Γεωαναφορά Ψηφιδωτού, Εισαγωγή Δεδομένων από GPS, Δημιουργία Γεωγραφικών δεδομένων με Γεωμετρικές Κατασκευές (COGO)

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή Δεδομένων (συνέχεια...)

Διαλέξεις Εισαγωγής Δεδομένων (συνέχεια)

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Colorado

Εργασίες- ασκήσεις: Διόρθωση – Συμπλήρωση με Ψηφιοποίηση, Σύνοψη Δεδομένων, Συνδυασμός Πινάκων (Βασικές Έννοιες, Join – Relate), Ψηφιοποίηση από Οθόνη (Heads up Digitize)

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή Δεδομένων (συνέχεια...)

Διαλέξεις Εισαγωγής Δεδομένων (συνέχεια)

Παραπομπές σε διάφορους δικτυακούς τόπους

Εργασίες- ασκήσεις: Ημιαυτόματη Μετατροπή ενός Ψηφιδωτού Αρχείου σε Διάνυσμα (Raster to Vector)

Διαλέξεις διαλειτουργικότητας δεδομένων

Ασκήσεις: Μετατροπές δεδομένων από CAD σε ArcGIS και το αντίστροφο, από Google KML σε ArcGIS, χρήση υπηρεσιών WMS, WFS με παραδείγματα του Κτηματολογίου κλπ

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Προβολικά Συστήματα

Διαλέξεις για τα Προβολικά Συστήματα

Παραπομπές σε διάφορους δικτυακούς τόπους

Εργασίες- ασκήσεις : Αλλαγή και Καθορισμός Προβολικού Συστήματος Σχηματικού Αρχείου, Προβολή από WGS84 σε ΕΓΣΑ '87, Προβολή από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ '87, Εργασία Σχετική με Ορθοφωτοχάρτες Υπ. Γεωργίας

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων και ΓΣΠ

Διάλεξη για τα Δομές των αρχείων που υποστηρίζει ένα ΓΣΠ

Διαλέξεις σχετικά με τις Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων

Εργασίες- ασκήσεις : Δημιουργία Γεωβάσης,

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γεωβάσεις

Διάλεξη για τις Γεωβάσεις

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία Γεωβάσης, Δόμηση Τοπολογίας, Δημιουργία Μεταδεδομένων (Metadata) σύμφωνα με τη κοινoτική οδηγία Inspire και του νόμου 3882/2010 περί γεωχωρικών πληροφοριών, έλεγχος ορθότητας μεταδεδομένων

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του Inspire

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων

Διάλεξη για τη διαχείριση των Γεωγραφικών Δεδομένων

Εργασίες- ασκήσεις: Διαχείριση Δεδομένων, Διαχείριση Θεματικών Επιπέδων, Διαχείριση Οντοτήτων (επιλογή με βάση τη θέση και με βάση κάποια ιδιότητα, χωρική σύνδεση), Προαναλυτικές Διαδικασίες (Απλοποίηση – Dissolve)

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Μεθοδολογία Επίλυσης Χωρικού Προβλήματος

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση (συνέχεια...)

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Ανάλυση με τη χρήση μοντέλων διαδικασιών (Model Builder)

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση (συνέχεια...)

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Άσκηση Διάνοιξης Νέας Οδού (υπολογισμός αποζημιώσεων)

13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χωρική Ανάλυση (συνέχεια...)

Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση

Εργασίες- ασκήσεις: Εργασία Εύρεσης Κοντινότερης Απόστασης (nearest)

14η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Παραγωγή

Διαλέξεις για Χαρτογραφία και ΓΣΠ

Παραπομπές σε διάφορους δικτυακούς τόπους

Εργασίες- ασκήσεις: Διαμόρφωση και Εκτύπωση Χάρτη

15η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Παραγωγή συνέχεια...

Διαλέξεις για Χαρτογραφία και ΓΣΠ

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του NCGIA

Πρόγραμμα Μετατροπής Χρωματικού Προτύπου

Εργασίες- ασκήσεις: Διαχείριση και Δημιουργία Συμβόλων (δημιουργία βιβλιοθήκης και ονοματολογίας)

16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Παραγωγή συνέχεια...

Διαλέξεις για Χαρτογραφική Απεικόνιση

Παραπομπές στο δικτυακό τόπο του NCGIA

Εργασίες- ασκήσεις: Απεικόνιση ομοίων οντοτήτων, με Διακριτές Τιμές, με Συνεχείς Τιμές και Γραφήματα

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΣΠ

Η εβδομάδα αυτή αναφέρεται κυρίως σε θέματα επαναληπτικά του εισαγωγικού σεμιναρίου "Βασικές αρχές στα ΓΣΠ", ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση στις προχωρημένες αρχές

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Εργασίες- ασκήσεις: Χωροθέτηση ΒΙΠΕ, Χωρική Σύνδεση οντοτήτων με χρήση της εντολής IDENTITY

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Την εβδομάδα αυτή οι σπουδαστές ασχολούνται με προχωρημένες τεχνικές μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες του Model Builder που έχουν προστεθεί στην έκδοση ArcGIS 9.2

Διαλέξεις Περί Model Builder

Εργασίες- ασκήσεις: Πλημμυρικού Μοντέλου και Μοντέλο για επαναδειγματοληψία (Reclassify) με Διανυσματικά Δεδομένα

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επικοινωνία διαφόρων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών χωρίς την ανάγκη μετατροπής χωρικών δεδομένων ονομάζεται διαλειτουργικότητα. Γίνεται μια προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων μετατροπής χωρικών δεδομένων. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία Autocad και ArcGIS καθώς και του ArcGIS, με το χαρτογραφικό περιβάλλον του GOOGLE

Διαλέξεις περί GOOGLE EARTH, Διαλειτουργικότητα Χωρικών Διανυσματικών και Ψηφιδωτών Δεδομένων, ΓΣΠ και CAD Αρχεία

Εργασίες- ασκήσεις: Εισαγωγής από CAD Αρχείο, Γεωαναφορά CAD, Μετατροπές από CAD σε ΓΣΠ και το αντίστροφο, Γεωαναφορά Εικόνας από GOOGLE EARTH

4η & 5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Γίνεται μία εκτενής αναφορά στη δημιουργία επιφανειών με μεθόδους παρεμβολής. Εξετάζονται τόσο οι αιτιοκρατικές, όσο και οι γεωστατιστικές μέθοδοι παρεμβολής, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις μεθόδους Kriging

Διαλέξεις περί Γεωστατιστικής

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία Επιφάνειας Θερμοκρασιών για ένα πλήθος ετών και μελέτη μόλυνσης εδαφών στο Λαύριο με χρήση Ordinary Kriging

6η & 7η & 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Raster Analysis)

Εδώ οι σπουδαστές ασχολούνται με τη χωρική ανάλυση ψηφιδωτών (Raster Analysis). Καλύπτονται πάρα πολλές διαδικασίες που αφορούν την μετατροπή, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση των ψηφιδωτών δεδομένων.

Διαλέξεις Ανάλυσης Ψηφιδωτών Δεδομένων (Raster Analysis)

Εργασίες- ασκήσεις: Χωροθέτησης ΒΙΠΕ με χρήση ψηφιδωτών (RASTER), Εύρεση Απόστασης Λιγότερου Κόστους, Στατιστικά Ψηφιδωτών, Λειτουργίες Ψηφιδωτών, Άλγεβρα Χαρτών, Απεικόνιση Ψηφιδωτών

9η & 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Multicriteria Analysis)

Γίνεται μία εκτενής αναφορά στην Πολυκριτηριακή Ανάλυση. Για τη λήψη κάποιας απόφασης σε κάποιο χωρικό πρόβλημα , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά στην πραγματικότητα δεν είναι ισοβαρή , όπως έχουν αντιμετωπιστείι μέχρι στιγμής, επιλύοντας χωρικά προβλήματα είτε με διανυσματικές, είτε με ψηφιδωτές απεικονίσεις των διαφόρων κριτηρίων. Η θεωρία της εισήγησης βασίζεται κύρια στο βιβλίο GIS And Multicriteria Decision Analysis απο τον γκουρού του είδους J. Malczewski. Σε αυτόν έχουν βασισθεί αρκετά βιβλία και εργασίες σχετικά με την πολυκριτηριακή ανάλυση.

Διαλέξεις Πολυκριτηριακής Ανάλυσης

Εργασίες- ασκήσεις: Χωροθέτηση Κέντρου Επισκεπτών, Χωροθέτηση ΧΥΤΑ, Έναρξη - Διάδοση Πυρκαγιάς

11η & 12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (3D Analysis)

Την εβδομάδα αυτή οι σπουδαστές ασχολούνται με θέματα όπως σκίαση, προσανατολισμός, κλίσεις, ανάλυση ορατότητας, οσμομετρήσεις, δημιουργία ισοϋψών από TIN, χωροθετήσεις και χάρτες καλύψεων. Επίσης θα ασχοληθούν πως απεικονίζονται διανυσματικά δεδομένα και κείμενα στην τρίτη διάσταση. Τέλος θα μάθουν πως να πετάνε πάνω από μία περιοχή και να δημιουργούν ένα video

Διαλέξεις Χωρικής Ανάλυσης στην 3η Διάσταση

Εργασίες- ασκήσεις: Χωροθέτηση Πυροφυλακίου και Δημιουργία Χάρτη Θέασης

13 ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

                         Την εβδομάδα αυτή οι σπουδαστές ασχολούνται με προχωρημένες τεχνικές χαρτογραφίας όπως η σκίαση αναγλύφων, η         
                         τοποθέτηση ετικετών(Labels) με την επέκταση Maplex του ArcGIS, πως θα αλλάζουμε την χαρτογραφική απεικόνιση χωρίς να
                         επηρεάζεται η Βάση των Γεωγραφικών δεδομένων κοινώς μπαλαμούτι, με τη χρησιμοποίηση των Graphic Representations.
                         Τέλος θα ασχοληθούν με τις στατικες και δυναμικές υπερσυνδέσεις που μπορεί να υπάρχουνε μέσα σε ένα έγγραφο Mxd
                      

14η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΕΩΒΑΣΕΩΝ

Η εβδομάδα αυτή περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο ARCSDE της ESRI σε συνεργασία με το Microsoft SQL Server 2005 Express.

Διαλέξεις περί Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία ARCSDE Γεωγραφικής Βάσης, Ιστορικότητα, Εκδόσεις

15η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γίνεται μία αναφορά σε υδρολογικές έννοιες που αφορούν στη δημιουργία υδρογραφικού δικτύου και λεκανών απορροής. Επίσης παρουσιάζονται εργαλεία χειρισμού της υδρολογικής διαδικασίας και τον υπολογισμό των μορφολογικών χαρακτηριστικών μιας λεκάνης απορροής.

Διαλέξεις για Υδρολογία και ΓΣΠ

Εργασίες- ασκήσεις: Χάραξη Υδρογραφικού Δικτύου και Λεκανών Απορροής με Χρήση της Επέκτασης ARC HYDRO TOOLS και Δημιουργία Ψηφιδωτού Αριθμού Καμπύλης (CN) κατά SCS (Soil Conservation Service)


16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΑΧΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (WEB GIS).

Εισαγωγή με τις διάφορες τεχνολογίες διάχυσης γεωγραφικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Οι σπουδαστές ασχολούνται με θέματα δημοσίευσης χαρτογραφικών υπηρεσιών, οπτικοποίησης των υπηρεσιών αυτών και ανάμειξης τους με άλλες πηγές δεδομένων(mashups), όπως το Google Earth, Virtual Earth και ArcGISOnline.

Διαλέξεις για Βασικές Αρχές HTML, Βασικές Αρχές XML, για τη Γλώσσα JavaScript, για τη Γλώσσα GML, για το KML, Εξοικείωση με τους Χάρτες του Google, με MASHUPS και WEB GIS

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία χαρτογραφικών υπηρεσιών, οπτικοποίηση υπηρεσιών

Εργασίες- ασκήσεις: Mashup Χωρικών Δεδομένων με Υπόβαθρο του Google Earth 

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή στη διάχυση χωρικών δεδομένων

Την εβδομάδα αυτή οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της διάχυσης χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο και τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν, έτσι ώστε αφενός μεν να μοιράζονται και να κοινοποιούν τα χωρικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο και αφετέρου να δημιουργούν υπηρεσίες χαρτών τις οποίες μπορούν να μοιράζονται με άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών διάχυσης χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο

 

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία στατικού χάρτη, δημιουργία χάρτη σε PDF, δυναμικοί χάρτες στο διαδίκτυο (ESRI ArcGIS www.arcgis.com, OpenGeo Suite http://suite.opengeo.org/geoexplorer/composer )

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Περί HTML και JAVASCRIPTS

 

Την εβδομάδα αυτή οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την γλώσσα HTML και τη γλώσσα JAVASCRIPTS.

Οι τεχνολογίες HTML και JavaScript αποτελούν οι θεμελιώδεις τεχνολογίες για την ανάπτυξη τόσο μιας απλής όσο και μιας πολυσύνθετης ιστοσελίδας. Συνεπώς, η ενότητα αυτή προβάλλει τις βασικές αρχές της HTML για την δόμηση της ιστοσελίδας, καθώς και της JavaScript για την προσθήκη διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης με το χρήστη.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής των HTML και JavaScript

 

Εργασίες- ασκήσεις: Ανάπτυξη ιστοσελίδων με στατικό χαρτογραφικό περιεχόμενο, ασκήσεις εξοικείωσης με τις τεχνολογίες HTML, Javascript

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Περί XML, GML, KML

 

 

Οι τεχνολογίες XML, KML, GML,  αποτελούν τεχνολογίες για την μεταφορά και δόμηση χωρικών και μη δεδομένων στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η XML είναι η βασικότερη τεχνολογία για την μεταφορά των δεδομένων και αποτελεί το πρότυπο για την ανάπτυξη των υπόλοιπων (KML, GML) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την μεταφορά χωρικών δεδομένων. Επομένως, η ενότητα αυτή παρουσιάζει και αποσαφηνίζει τις βασικές αρχές των τεχνολογιών αυτών χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα παραδείγματα.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών των XML, KML, GML

 

Εργασίες- ασκήσεις: Ασκήσεις κατανόησης των τεχνολογιών XML, KML, GML, Δημιουργία και Εισαγωγή/ Εξαγωγή αρχείων KML, GML σε λογισμικά GIS

 

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή στη POSTGRESQL και POSTGIS

 

Η PostgreSQL είναι ένα αντικειμενοστραφές σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) ανοιχτού κώδικα και αποτελεί μια δυναμική λύση για την εκτέλεση όχι μόνο τυπικών αλλά και προχωρημένων διεργασιών από πεπειραμένους διαχειριστές. Η ενότητα αυτή,, πραγματεύεται τόσο απλά όσο και ειδικευμένα θέματα της POSTGRESQL χρησιμοποιώντας είτε το περιβάλλον γραμμής εντολών psql είτε το γραφικό περιβάλλον pgAdmin III.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών της POSTGRESQL

 

Εργασίες- ασκήσεις: Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων : δημιουργία (βάσης, σχήματος, πινάκων, περιορισμοί πεδίων) & διαχείριση (εισαγωγή/ ανάκτηση/ ενημέρωση/ διαγραφή δεδομένων, χρήση συγκεντρωτικών συναρτήσεων, σύνδεση πινάκων, δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς δεδομένων ) της εφαρμογής διατυπώνοντας SQL εντολές στο περιβάλλον του psql ή χρησιμοποιώντας το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον pgAdminIII

 

Η PostGIS αποτελεί την χωρική επέκταση του ΣΔΒΔ PostgreSQL, και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OGC. Διαθέτει χωρικούς τύπους δεδομένων για την αποθήκευση των χωρικών δεδομένων, χωρικούς δείκτες αναζήτησης για την άμεση ανάκτηση των δεδομένων τόσο με περιγραφικά όσο και με χωρικά κριτήρια, και χωρικές συναρτήσεις για την επίλυση πραγματικών χωρικών προβλημάτων. Στην ενότητα αυτή αναλύονται εκτενέστατα όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα και παραθέτονται σαφή παραδείγματα.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών της POSTGIS

 

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία μιας χωρικής βάσης δεδομένων, Εισαγωγή και Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων, Διαχείριση της ΧΒΔ (δημιουργία χωρικών δεικτών, διατύπωση χωρικών ερωτημάτων), Επίλυση ενός χωρικού προβλήματος (χρήση χωρικών συναρτήσεων - spatial SQL).

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφικοί εξυπηρετητές – Χαρτογραφικές Υπηρεσίες

Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την αρχιτεκτονική των χαρτογραφικών εξυπηρετητών και τις διαδικασίες δημιουργία χαρτογραφικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής των χαρτογραφικών εξυπηρετητών και των χαρτογραφικών τους υπηρεσιών.

 

Εργασίες- ασκήσεις: Επίλυση έτοιμων ασκήσεων σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες σε τρείς δημοφιλείς χαρτογραφικούς κόμβους και τρόπους οπτικοποίησης τους.

6η , 7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφικός εξυπηρετητής GeoServer

Ο χαρτογραφικός εξυπηρετητής GeoServer είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος χωρικός εξυπηρετητής ανοιχτού κώδικα και έχει αναπτυχθεί με βάση τις προδιαγραφές του OGC. Υποστηρίζει αρκετούς τύπους χωρικών δεδομένων , αρκετά χωρικά ΣΔΒΔ και δημοσιεύει κάθε θεματικό επίπεδο στο διαδίκτυο κατά τα πρότυπα WMS, WFS, WCS. Έχει ακόμη ενσωματώσει τον GeoWebCache, ένα εξυπηρετητή ο οποίος εναποθηκεύει χάρτες και δημοσιεύει τα δεδομένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές WMS, WMTS, TMS. Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται και αναλύονται εκτενώς στην παρούσα ενότητα με πλούσια και κατανοητά παραδείγματα, ενώ παραθέτονται και τρόπους θέασης των χωρικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τόσο GIS λογισμικά ανοιχτού και κλειστού κώδικα όσο και κατάλληλες βιβλιοθήκες οπτικοποίησης αυτών στο διαδίκτυο

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής του GeoServer.

 

Εργασίες - ασκήσεις: Σύνδεση και Δημοσίευση χωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών θεματικών επιπέδων) κατά τα πρότυπα του OGC, Θέαση των χωρικών υπηρεσιών σε αρκετά σταθερά ΓΣΠ λογισμικά (ArcGIS, Quantum GIS, uDig, Google Earth) καθώς και στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη OpenLayers, Δημιουργία χαρτογραφικών αρχείων SLD, Δημιουργία και Οπτικοποίηση εναποθηκευμένων χαρτών χρησιμοποιώντας τον GeoWebCache

 

8η,  9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφικός εξυπηρετητής ArcGIS Server

Ο χαρτογραφικός εξυπηρετητής ArcGIS Server είναι ένας χωρικός εξυπηρετητής κλειστού κώδικα και ανήκει στην οικογένεια των προϊόντων της ESRI. Αν και έχει υιοθετήσει μια διαφορετική αρχιτεκτονική, ακολουθεί τις προδιαγραφές του OGC, δημοσιεύοντας τα διαθέσιμα επίπεδα κατά τα πρότυπα WMS, WFS, WCS. Ο ArcGIS Server διαθέτει ένα γραφικό περιβάλλον τόσο για την δημοσίευση των χωρικών δεδομένων όσο και για την δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την θέαση αυτών. Η ενότητα αυτή, παρουσιάζει πολυποίκιλα παραδείγματα που συμβάλλουν στην διάχυση των χωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το φιλικό περιβάλλον του ArcGIS Server.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής του ArcGIS Server.

 

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία διαθέσιμων πόρων και Δημοσίευση αυτών στο διαδίκτυο κατά τα πρότυπα του OGC, Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την θέαση των χωρικών υπηρεσιών, Οπτικοποίηση των υπηρεσιών σε σταθερό ΓΣΠ λογισμικό, Χρήση της διεπαφής REST του ArcGIS Server

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Catalog Services, GeoΝetWork

Οι υπηρεσίες καταλόγου δεδομένων (Catalog Services for the Web - CSW) προβάλλουν τα μεταδεδομένα των διαδικτυακών χωρικών υπηρεσιών. Αποτελεί μια βασική προδιαγραφή του OGC στο πλαίσιο της διαδικτυακής χαρτογραφικής παραγωγής, καθώς περιγράφει τόσο τα στοιχεία του πάροχου των δεδομένων, όσο και την μέθοδο παραγωγής/ την προέλευση/ την χρονολογία/την κλίμακα των δεδομένων τα οποία "σερβίρονται" στο διαδίκτυο μέσω των OGC Web Services.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής των Catalog Services, GeoΝetWork και κόμβων γεωευρετηρίων

Δημιουργία μεταδεδομένων κατά INSPIRE

 

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία υπηρεσιών καταλόγου δεδομένων

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Βιβλιοθήκη Open Layers

 

Η βιβλιοθήκη JavaScript Open Layers αποτελεί την πλεόν χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για την οπτικοποίηση των διαδικτυακών χωρικών υπηρεσιών (OGC Web Services: WMS, WFS, WCS) σε ένα φυλλομετρητή διαδικτύου. Διαθέτει τα κατάλληλα μέσα τόσο για την οπτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών, όσο και για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής Web-based GIS. Η ενότητα αυτή αναφέρεται εκτενώς σε αυτη την τεχνολογία αναδεικνύοντας χρήσιμα και πραγματικά παραδείγματα.

 

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής των OPEN LAYERS

 

Εργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία map mashups χρησιμοποιώντας χωρικές διαδικτυακές υπηρεσίες και μια κατάλληλη διεπαφή (OpenLayers ) για την οπτικοποίηση αυτών στο διαδίκτυο, Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Web-based GIS εφαρμογής

 

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χαρτογραφική Βιβλιοθήκη Open Layers σε συνδυασμό με GeoExt

Διαλέξεις κατανόησης των βασικών εννοιών και της αρχιτεκτονικής της βιβλιοθήκης GEoExt

Eργασίες- ασκήσεις: Δημιουργία map mashups χρησιμοποιώντας χωρικές διαδικτυακές υπηρεσίες και μια κατάλληλη διεπαφή (GEoExt ) για την οπτικοποίηση αυτών στο διαδίκτυο, Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Web-based GIS εφαρμογής

 

13η ,14η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: SilverLight API FOR ArcGIS Server

Δημιουργία επαγγελματικών εφαρμογών οπτικοποίησης με χρήση του περιβάλλοντος Microsoft SilverLight for ArcGIS Server

15η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: JAVASCRIPT API FOR ArcGIS Server, ADOBE Flex API

 

Δημιουργία επαγγελματικών εφαρμογών οπτικοποίησης με χρήση του περιβάλλοντος JAVAScript API for ArcGIS Server, καθώς και του ADOBE FLEX API

 • Βασικές αρχές στα ΓΣΠ   (Προετοιμασία για την πιστοποίηση  CBPGIS της ACTA του ΑΠΘ)
 • Προχωρημένες αρχές ΓΣΠ 
Στην ενότητα Περί Σεμιναρίων ΓΣΠ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά προγράμματα καθώς και τις τιμές μας.
 
Κλείνουμε 14 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με πάνω απο 1100 μαθητές σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε mail στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 

 Με την εγγραφή σας δώρο η προετοιμασία δύο εβδομάδων για το πιστοποιητικό CBPGIS της ACTA

ΓΣΠ ή να έχει τελειώσει επιτυχώς το εισαγωγικό πρόγραμμα στα ΓΣΠ(επίπεδο Ι).

 

 nikosΠαραθέτω αντί μηνύματος την περίληψη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο “Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών. Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”, από την οποία διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μαθησιακού μοντέλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΓΣΠ.

“Είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που διεξάγονται με τη μέθοδο της Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EξΑΕ) είναι: η πρόωρη εγκατάλειψη ενός μεγάλου ποσοστού των συμμετεχόντων και οι χαμηλές επιδόσεις τους.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφέρεται σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δεξιότητες. Στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι συνεχώς αυξανόμενη η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές τους ιδίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα ΓΣΠ, το οποίο θα διεξάγεται εξ αποστάσεως και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα προβλήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Μετά από προσεκτική και ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις δυσκολίες στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες σπουδαστές, τους παράγοντες για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση στα ΓΣΠ, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 

 • Θέληση για μάθηση: οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας θέληση για μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών να διατηρείται αυτή η θέληση για μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου μάθησης.

 • Μαθησιακή Πράξη: οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζοντας τη συνεργατική μάθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικές ομάδες με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές) την αυτομάθηση, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει κατάλληλων τεχνικών που επιλέγουν οι διδάσκοντες.

 • Ανατροφοδότηση: χάρη στην επίλυση των χωρικών προβλημάτων, τη διενέργεια των τεστ αξιολόγησης, των ερωτήσεων και των αποριών, έχουμε ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις επιτευχθείσες δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους με βάση τις διορθώσεις των παραδοθέντων ασκήσεων και των τεστ αξιολόγησης.

 • Αφομοίωση: το στάδιο αυτό λείπει από το σχεδιασμό των περισσοτέρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αναφέρονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αφομοιώνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που διδάσκονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Τεχνική υποστήριξη: η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται τόσο στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτές σε 24ωρη βάση. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη δραστική μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και χαμηλής επίδοσης των εκπαιδευομένων.


Η στήριξη του παραπάνω μοντέλου μάθησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα ΓΣΠ, όπως:

 • χωρικά προβλήματα που επιλύονται με την μέθοδο PBL, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου λογισμικού ΓΣΠ

 • διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα σε μορφή GML και χαρτογραφικών υπηρεσιών κατά OGC για την επίλυση των χωρικών προβλημάτων.

 • εφαρμογή της τεχνικής της εισήγησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεδιάσκεψης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται πλέον απομονωμένοι, όπως γίνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 • δημιουργία βάσης γνώσης, με αποθήκευση των ομάδων συζήτησης (φόρουμ) σε σχεσιακή βάση. Αυτό βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τη λύση του προβλήματος μόνοι τους, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας, αφού επισκέπτονται αρκετές φορές την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

 • οργανωμένη τεχνική βοήθεια με χρήση λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης υπολογιστή. Εκτός από την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, όταν δυσκολεύεται σε ένα σημείο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη μαθησιακή του πορεία, τον βοηθά να απαλλαγεί από το άγχος και το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει, αφού αισθάνεται σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον βοηθήσει, παρόλο που πιθανόν να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

 • διαχείριση του άγχους και του φόβου των εκπαιδευομένων από εκπαιδευτή – σύμβουλο, με εφαρμογή τεχνικών συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.


Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε καταρχάς σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στα ΓΣΠ σε εισαγωγικό επίπεδο. Εν συνεχεία μετά από απαίτηση των εκπαιδευομένων αλλά και έρευνας στο διαδίκτυο που κατέδειξε την ανυπαρξία εκπαιδευτικού προγράμματος για προχωρημένες έννοιες στα ΓΣΠ, από το 2008 εφαρμόζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προχωρημένους. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στη συμβατική εκπαίδευση είναι 20% – 25%. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία της διατριβής αυτής είναι 22.95 %. Επί συνόλου 427 εκπαιδευομένων ο αριθμός των εκπαιδευομένων που δεν άρχισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εγκατέλειψαν πρόωρα ή παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις ήταν 98.

Επιπρόσθετα όσοι εκπαιδευόμενοι τελείωσαν επιτυχώς, έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σκέφτονται χωρικά και μπορούν να εγκλιματιστούν πολύ εύκολα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφορά στα ΓΣΠ, ανεξάρτητα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται.”
 

Νίκος Ανδρουλακάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

 

 

clockΤο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είναι χρονικής διάρκειας 16 εβδομάδων και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Σε εβδομαδιαία βάση ο σπουδαστής  διαθέτει 8-12 ώρες περίπου από τον ελεύθερο χρόνο του. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να εκτελέσει τα απαιτούμενα μίας εβδομάδας θα έχει την ευχέρεια να το κάνει αργότερα. Το μόνο που είναι δεσμευτικό, είναι η ενεργή του συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης (forums) και η εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη η οποία καθορίζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους στην εναρκτήρια συνάντηση. Η παρουσία των σπουδαστών στην εναρκτήρια συνάντηση θεωρείται απαραίτητη, αφού σε αυτήν διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, εξηγούνται οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξηγείται ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Moodle. Ο σπουδαστής σε εβδομαδιαία βάση διαβάζει τη θεωρία, εκτελεί τα εργαστήρια με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και απαντά σε ένα τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδει μία εργασία(θέμα) και δίνει τις τελικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προχωρημένο στα ΓΣΠ και διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS) είναι χρονικής διάρκειας 15 εβδομάδων και διεξάγονταιται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες με το εισαγωγικό.

Τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων φαίνονται στην επιλογή πρόγραμμα.  Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα γίνονται εναρκτήριες συναντήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές, αφού σε αυτές δίδονται κατευθύνσεις και επεξηγήσεις που είναι δύσκολο να γίνουν εξ αποστάσεως. Ενδιάμεσα γίνεται μία συμβουλευτική συνάντηση ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

 

payΤο κόστος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και για ένα εξάμηνο μετά το πέρας του προγράμματος και προετοιμασία για εξετάσεις των αντίστοιχων πιστοποιητικών της εταιρείας ACTA (Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ). Το κόστος εξέτασης για λήψη πιστοποιητικού δεν συμπεριλαμβάνεται όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

 

Α/Α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δίδακτρα

(Ευρώ)

Εξέταση ACTA

(Ευρώ)

1

Βασικές αρχές στα ΓΣΠ

450

180

2

Προχωρημένες έννοιες ΓΣΠ (επίπεδο ΙΙ)

450

Μη διαθέσιμο

3

Διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο (WEB GIS)

500

Μη διαθέσιμο

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, μειώσαμε τις τιμές μας, χωρίς καμία περικοπή από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αντίθετα τα εκσυγχρονίσαμε, προσθέτοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Υπαρχει η δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων σε δύο δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής  το ποσόν είναι 400 ευρώ. Σε όσους σπουδαστές δώσουν εξετάσεις για λήψη πιστοποιητικού της ACTA στις εγκαταστάσεις της Cyber Education παρέχεται έκπτωση 30 ευρώ.

Ο σπουδαστής μετά την αποδοχή της αίτησής του σε κάποια από τα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό με μία διαδικασία που θα του υποδειχθεί από τη γραμματεία και θα λάβει τους αντίστοιχους κωδικούς για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί στην εναρκτήρια συνάντηση η οποία διεξάγεται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης

 

 Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά σεμινάρια για εκπαίδευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών άλλα δια ζώσης και άλλα εξ αποστάσεως. Αλλα απο αυτά στοχεύουν στην εκμάθηση ενός συγκεκριμένου λογισμικού συνήθως ArcGIS ή QGIS και άλλα στοχεύουν στην διδασκαλία των ΓΣΠ. Επομένως ο υποψήφιος μαθητής έχει πολλές επιλογές. Ομως θα πρέπει ο υποψήφιος να προσέξει κάποιες λεπτομέρειες προτού κάνει την τελική του επιλογή. Συγκεκριμένα

1. Η διάρκεια του σεμιναρίου να είναι πάνω απο 10 εβδομάδες. Οπως αναφέρεται και παρακάτω θα πρέπει να δίνεται χρόνος στον σπουδαστή κατά τη διάρκεια της  εκπαιδευτικής διαδικασίας για αφομοίωση των εννοιών.

2. Ο εκπαιδευτικός φορέας να διεξάγει τα σεμινάρια ανελλιπώς και όχι περιοδικά ανα περίπτωση

3. Ο σπουδαστής να έχει τη δυνατότητα εάν τύχει κάτι και δεν μπορέσει να ολοκληρώσει τη μαθησιακή διαδικασία να συνεχίσει στον επόμενο κύκλο χωρίς επιπλέον έξοδα.

4. Ο κωδικός του να μην λήγει μετα το τέλος του σεμιναρίου και να μπορεί να επισκέπτεται τον εκπαιδευτικό κόμβο αργότερα που θα υπάρχουν αλλαγές και νέα προβλήματα λογω εξέλιξης της τεχνολογίας

5. Να έχει την δυνατότητα μετά την εκπαίδευση εάν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα να βρεί λύση μέσα απο τις ομάδες συζήτησης του σεμιναρίου.

 nikosΠαραθέτω αντί μηνύματος την περίληψη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο “Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών. Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”, από την οποία διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μαθησιακού μοντέλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΓΣΠ.

“Είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που διεξάγονται με τη μέθοδο της Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EξΑΕ) είναι: η πρόωρη εγκατάλειψη ενός μεγάλου ποσοστού των συμμετεχόντων και οι χαμηλές επιδόσεις τους.  Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφέρεται σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δεξιότητες. Στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι συνεχώς αυξανόμενη η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές τους ιδίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και μεταπτυχιακούς σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα ΓΣΠ, το οποίο θα διεξάγεται εξ αποστάσεως και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα προβλήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Μετά από προσεκτική και ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις δυσκολίες στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες σπουδαστές, τους παράγοντες για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας στην εκπαίδευση στα ΓΣΠ, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια:

 Θέληση για μάθηση: οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας θέληση για μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών να διατηρείται αυτή η θέληση για μάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου μάθησης

 

Μαθησιακή Πράξη: οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζοντας τη συνεργατική μάθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικές ομάδες με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές) την αυτομάθηση, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, βάσει κατάλληλων τεχνικών που επιλέγουν οι διδάσκοντες.

Ανατροφοδότηση: χάρη στην επίλυση των χωρικών προβλημάτων, τη διενέργεια των τεστ αξιολόγησης, των ερωτήσεων και των αποριών, έχουμε ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών με βάση τους στόχους που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις επιτευχθείσες δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους με βάση τις διορθώσεις των παραδοθέντων ασκήσεων και των τεστ αξιολόγησης

 

Αφομοίωση: το στάδιο αυτό λείπει από το σχεδιασμό των περισσοτέρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αναφέρονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αφομοιώνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που διδάσκονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τεχνική υποστήριξη: η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται τόσο στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτές σε 24ωρη βάση. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη δραστική μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και χαμηλής επίδοσης των εκπαιδευομένων.


Η στήριξη του παραπάνω μοντέλου μάθησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα ΓΣΠ, όπως:

χωρικά προβλήματα που επιλύονται με την μέθοδο PBL, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου λογισμικού ΓΣΠ

διαλειτουργικά χωρικά δεδομένα σε μορφή GML και χαρτογραφικών υπηρεσιών κατά OGC για την επίλυση των χωρικών προβλημάτων.

εφαρμογή της τεχνικής της εισήγησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση τηλεδιάσκεψης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται πλέον απομονωμένοι, όπως γίνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

δημιουργία βάσης γνώσης, με αποθήκευση των ομάδων συζήτησης (φόρουμ) σε σχεσιακή βάση. Αυτό βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τη λύση του προβλήματος μόνοι τους, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας, αφού επισκέπτονται αρκετές φορές την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

οργανωμένη τεχνική βοήθεια με χρήση λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης υπολογιστή. Εκτός από την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, όταν δυσκολεύεται σε ένα σημείο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη μαθησιακή του πορεία, τον βοηθά να απαλλαγεί από το άγχος και το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει, αφού αισθάνεται σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον βοηθήσει, παρόλο που πιθανόν να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

διαχείριση του άγχους και του φόβου των εκπαιδευομένων από εκπαιδευτή – σύμβουλο, με εφαρμογή τεχνικών συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε καταρχάς σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων στα ΓΣΠ σε εισαγωγικό επίπεδο. Εν συνεχεία μετά από απαίτηση των εκπαιδευομένων αλλά και έρευνας στο διαδίκτυο που κατέδειξε την ανυπαρξία εκπαιδευτικού προγράμματος για προχωρημένες έννοιες στα ΓΣΠ, από το 2008 εφαρμόζεται αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προχωρημένους. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στη συμβατική εκπαίδευση είναι 20% – 25%. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία της διατριβής αυτής είναι 22.95 %. Επί συνόλου 427 εκπαιδευομένων ο αριθμός των εκπαιδευομένων που δεν άρχισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εγκατέλειψαν πρόωρα ή παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις ήταν 98.

Επιπρόσθετα όσοι εκπαιδευόμενοι τελείωσαν επιτυχώς, έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σκέφτονται χωρικά και μπορούν να εγκλιματιστούν πολύ εύκολα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφορά στα ΓΣΠ, ανεξάρτητα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται.”
 

Νίκος Ανδρουλακάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Gis Education | Copyright © 2011. All Rights Reserved.