Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της διάχυσης χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο και τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν, έτσι ώστε αφενός μεν να μοιράζονται και να κοινοποιούν τα χωρικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο και αφετέρου να δημιουργούν υπηρεσίες χαρτών τις οποίες μπορούν να μοιράζονται με άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.

Γίνεται μία εκτενής αναφορά στις Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων ανοικτού κώδικα POSTGRESQL και POSTGIS, στα λογισμικά ανάπτυξης χαρτογραφικών υπηρεσιών Geoserver, ArcGIS Server, στο λογισμικό GeoNetWork για δημιουργία υπηρεσιών καταλόγου, στο Cloud GIS της ESRI, το ArcGIS ON LINE και τέλος στις Βιβλιοθήκες OPENLAYERS και LEAFLET