Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση και στην ανάπτυξη των μεθόδων επίλυσης χωρικών προβλημάτων, συνδυάζοντας την απαραίτητη θεωρητική γνώση γύρω από την τεχνολογία των ψηφιδωτών χωρικών δεδομένων και τη χρήση μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης, με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που σχετίζονται με τα Δεδομένα και το γεωγραφικό χώρο.

Ο παραπάνω σκοπός θα επιτευχθεί με την εκμάθηση από τους επιμορφωνόμενους των βασικών εννοιών, των συστατικών, του τρόπου λειτουργίας των δυνατοτήτων, των μεθοδολογιών και πρακτικών σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων στο πεδίο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), την εξοικείωσή τους με την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με το γεωγραφικό χώρο και την αντιμετώπιση από αυτούς ως εργαλείου επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.

Οι μαθητές εξεικοιώνονται με προχωρημένες διαδικασίες των ΓΣΠ όπως είναι η μοντελοποίηση διαδικασιών, η διαλειτουργικότητα συστημάτων και γεωχωρικών δεδομένων, η δημιουργία επιφανειών με αιτιοκρατικές και γεωστατιστικές μεθόδους, η ανάλυση ψηφιδωτών, η πολυκριτηριακή ανάλυση η χωρική ανάλυση στην τρίτη διασταση, προχωρημένες έννοιες Βάσεων Γεωχωρικών δεδομένων και η διάχυση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΣΠ

Την εβδομάδα αυτή οι μαθητές ασχολούνται κυρίως με θέματα επαναληπτικά του αρχικού σεμιναρίου, ώστε να γίνει ομαλή η μετάβαση στις προχωρημένες αρχές. Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις επίλυσης χωρικών προβλημάτων (ταυτότητας και χωροθέτησης ΒΙΠΕ) και δύο εισηγήσεις θεωρίας. Βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν να έλειπαν τα forums, οι συζητήσεις και τα τεστ

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην εβδομάδα αυτή γίνεται ενασχόληση με προχωρημένες τεχνικές μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Mοdel Builder. Επιλύονται με μοντέλο οι ασκήσεις πλημμυρικού κινδύνου και reclassify.

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην εβδομάδα αυτή γίνεται ενασχόληση με τη διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και τις δυνατότητες που έχετε να μετατρέπετε τα δεδομένα απο ένα σύστημα στο άλλο. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία Autocad και ArcGIS καθώς και του ArcGIS με τους χάρτες του GOOGLE

4η, 5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Σε δύο εδομάδες οι μαθητές ασχολούντε με τη δημιουργία επιφανειών με μεθόδους παρεμβολής. Εξετάζονται τόσο οι αιτιοκρατικές, όσο και οι γεωστατιστικές μεθόδοι παρεμβολής, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις μεθόδους Kriging. Επιλύονται δύο πραγματικά προβλήματα με δημιουργία ισόθερμων καμπυλών και ρύπανσης εδαφών.

6η,7η,8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Χωρική ανάλυση ψηφιδωτών (Raster Analysis)

Στις 3 εβδομάδες οι μαθητές εξοικειωνονται με τα ψηφιδωτά δεδομένα και την χωρική ανάλυση ψηφιδωτών. Καλύπτονται  διαδικασίες που αφορούν την μετατροπή, διαχείριση και τρόπους εμφάνισης των ψηφιδωτών δεδομένων.Εν συνεχεία εξοικειώνονται με τις πράξεις μεταξύ ψηφιδωτών καθώς και με τη διαδικασία  raster calculator. Τέλος ασχολούνται με τις συναρτήσεις των ψηφιδωτών και κυρίως με τις διαδικασίες δημιουργίας ψηφιδωτού κόστους, αποστάσεων και εύρεσης συμφερώτερης διαδρομής.

9η, 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Πολυκριτηριακή Ανάλυση

Στις 2 εβδομάδες οι μαθητές εξοικειωνονται με την πολυκριτηριακή χωρική ανάλυση ψηφιδωτών. Επιλύονται πραγματικά χωρικά προβλήματα όπως Χωροθέτηση κέντρου επισκεπτών, επικινδυνότητα έναρξης πυρκαγιάς, χωροθέτηση ΧΥΤΑ κλπ

11η,12η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Χωρική ανάλυση στην τρίτη διάσταση

Στις 2 εβδομάδες οι μαθητές εξοικειώνονται με την χωρική ανάλυση στην τρίτη διάσταση  και με έννοιες όπως η σκίαση αναγλύφου, προσανατολισμός και κλίση εδαφών, ορατότητα, υπολογισμός όγκων, δημιουργία προφίλ κλπ. Επιλύονται πραγματικά προβλήματα χωροθέτησης πυροφυλακίων και ξενοδοχείου με έμφαση στη θέαση ορισμένων εδαφών.

13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Προχωρημένες χαρτογραφικές έννοιες (Advanced Cartography)

Την εβδομάδα αυτή γίνεται ενασχόληση με προχωρημένες τεχνικές χαρογραφίας όπως η σκίαση αναγλύφων, η τοποθέτηση ετικετών(Labels), αλλαγή χαρτογραφικής απεικόνισης χωρίς να επηρεασθεί η γεωγραφική  βάση, κοινώς μπαλαμούτι, με τη χρησιμοποίηση των Graphic Representations που εισήγαγε η ESRI απο την έκδοση 9.2. Τέλος γίνεται ενασχόλιση με στατικες και δυναμικές υπερσυνδέσεις μέσα σε ένα έγγραφο mxd

14η ΕΒΔΟΜΑΔΑ  Προχωρημένες έννοιες Γεωβάσεων

Η εβδομάδα αυτή περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο ARCSDE της ESRI σε συνεργασία με τον SQL Server 2008 Express

15η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Υδρολογική Ανάλυση                                                                               

Στην εισήγηση αυτή οι μαθητές εξοικειώνονται με τις υδρολογικές έννοιες που αφορούν την δημιουργία υδρογραφικού δικτύου και λεκανών απορροής. Επίσης θα παρουσιαζονται εργαλεία χειρισμού της υδρολογικής διαδικασίας και του υπολογισμού των μορφολογικών χαρακτηριστικών μιας λεκάνης απορροής. Τέλος  ασχολούνται  με τον χειρισμό κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, τα οποία προσομοιώνουν την υδρολογική διαδικασία.

16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Χαρτογραφικές Υπηρεσίες -  ArcGIS on Line

Την εβδομάδα αυτή γίνεται εξοικείωση με το τί είναι χαρτογραφικές υπηρεσίες (map services) καθώς και τους διάφορους τρόπους με τους οποιους μπορείτε να δείτε αυτές τις υπηρεσίες και να τις αναμείξετε με άλλες πηγές δεδομένων, όπως το Google Earth, Virtual Earth και ArcGIS Online. Επιπλέον θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις δυνατότητες πoυ σας δίνει το ArcGIS OnLine να δημιουργείτε και να κοινοποιείτε χάρτες σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου και στα κοινωνικά μεσα δικτύωσης